فرق گذاشتن بین اولاد پسر و دختر

Start listening

در این قسمت برنامه، در مورد این صحبت میشود که چرا باید والدین فرق بین اولاد های شان نگذارند و همچنان اینکه آنها باید در تامین نیازهای عاطفی و علمی هر دوی آنها عادلانه رویه کنند.

Join the discussion