اضرار تنها بودن زن باردار از نگاه روانی

در این قسمت از برنامه، نیلوفر و صدیقه احمدی، در مورد اهمیت صحبت و برقراری ارتباط همراه با دوستان و اعضای فامیل برای زن باردار صحبت میکنند. آنها به سوال های مهم در مورد اینکه چرا باید یک زن باردار مدام با دیگران درد دل کند، یا حرف بزند و یا اینکه در کنارش افراد دلسوز داشته باشد پاسخ میدهند.

Join the discussion