اهمیت سهم گرفتن والدین در تدریس اطفال

در این قسمت برنامه، روانشانس صدیقه احمدی در مورد اهمیت سهم فعال والدین در درسهای اطفال آنها صحبت میکند. وی تاکید بر این دارد که والدین باید تلاش کنند تا در خانه همراه اطفال شان تا حد امکان کمک کنند چون این نه تنها فشار درس را از سر اطفال کم میکند بلکه آنها به اهممیت و جدیت آن نیز پی میبرند.

Join the discussion