لکنت زبان در اطفال

در این قسمت برنامه، گرداننده برنامه نیلوفر ابراهیمی همراه با روانشاس برنامه خانم صدیقه احمدی در مورد لکنت زبان در اطفال و دلایل آن صحبت میکنند. گرداننده سوالاتی را مطرح میکند که بتواند کمک کند تا دلایل وجود لکنت زبان و راه حل روانشناختی آن واضح شود. برای دانستن همه اینها این قسمت از برنامه راه خوشبختی را بشنوید و همراه دوستان تان شریک کنید.

Join the discussion