نقش استاد در تربیت فرزندان

در این قسمت برنامه، صدیقه احمدی و نیلوفر ابراهیمی در مورد نقش استاد در زندگی اطفال صحبت میکنند. موضوع مورد بحث این است که چرا باید والدین مدام همراه استادان اطفال شان در تماس باشند و اینکه در قسمت انتخاب مکتب یا کودکستان توجه خاص باید صورت بگیرد تا از موارد مثل خشونت علیه اطفال جلوگیری شود.

Join the discussion