نقش والدین در زندگی یک جوان موفق

در این قسمت برنامه نیلوفر ابراهیمی با صدیقه احمدی، روانشناس برنامه در مورد راهکرد های که والدین باید در پیش گیرند تا اولاد های شان را از نگاه روحی و روانی سالم تربیت کنند، صحبت میکنند. برنامه کامل را بشنوید و نظر تان یا تجربیات تان را همراه ما شریک نمیایید.

Join the discussion