اسهال و درمان آن

در این قسمت برنامه، شازیه و خاطره در مورد اسهال، دلایل ابتلا به آن، مخصوصا در اطفال، صحبت میکنند. آنها به شما معلومات میدهند که چی زمانی باید به داکتر مراجعه شود و در چی شرایطی امکان درمان خانگی آن وجود داره. آنها به شما همچنان معلومات میدهند که از چی نوع مواد غذایی نباید استفاده کنید تا جلو اسهال را بگیرید.

Join the discussion