جنگ باعث شد همه چیز زندگی خود رااز دست بدهم

Join the discussion