دربارۀ‌ ما

رادیو بیگم، رسانه مختص به زنان افغانستان است که به لسان های دری و پشتو بطور۲۴ ساعت نشرات دارد. آگاهی، آموزش و توانمند سازی زنان، هدف اصلی این رسانه است، زیرا ما باورمندیم که داستان زندگی زنان افغان ودست آورد های آنها باید شنیده شود، بنا بر این، بیگم به عنوان یک بستر قدرتمند و منتهی به انعکاس صدای بانوان است وخواهد بود.