دربارۀ‌ ما

رادیو بیگم، یک رادیو انلاین و پادکست هست که به دو زبان فارسی و پشتو برنامه های به هدف آگاهی، آموزش و توانمند سازی زنان، تولید و پخش می کند. برنامه های رادیوی روی موج 90.1 اف ام در کابل نشر میشوند و پادکاستهای برنامه ها از طریق سایت www.begum.fm قابل شنیدن و دانلود هستند. ما معتقید هستیم که داستان زندگی زنان افغان و مبارزات آنها باید شنیده شود، بنا بر این، از طربق این رادیو ما یک بستر قدرتمند برای به اشتراک گذاری صدای آنها فراهم کرده ایم. ما متعهد به دفاع از حقوق آنها و در نهایت  آماده مبارزه برای برابری جنسیتی هستیم.