تجارت از خانه

برنامه تجارت از خانه یک برنامه اموزشی تجارت و اقتصاد زنان میباشد که برای رشد و انکشاف مهارت های تجارت زنان با هزینه کوچک جهت توانمند سازی و خودکفایی انها به نشر میرسد در این برنامه اصول و پایه راه اندازی تجارت را به بانوان آموزش داده و در کنار شیوه های ساده و عملی تجارت برای زنان اموزش داده می شود و در ضمن درمورد علم اقتصاد و تجارت نیز صحبت میشود.