روایت من

این برنامه اجتماعی بازتاب دهنده داستان زنان است که در برابر تمام چالش ها و دشواری های زنده گی ایستاده گی کرده و برای بدست اوردن حقوق و ارزش هاییش جنگیده اند.