راه خوشبختی: روانشناسی مادر و کودک

برنامه روانشناسی مادر وکودک یک برنامه صحی و اجتماعی میباشد که بیشتر وضعیت روحی و روانی بانوان را در دوران بارداری و بعد از آن مورد بررسی قرار داده و در رابطه به ابعاد روابط مادر و فرزند در سنین مختلف، داکتران متخصص این بخش مشوره و معلومات میدهد.