روشنی

روشنی یک برنامه اجتماعی و دینی میباشد که مشکلات روزمره زنان را در خانواده و اجتماع در جامعه فعلی به بحث میگیرد و ضمن صحبت های کارشناس برنامه، به سوالات شنونده ها پاسخ داده شده و نظرات شنونده ها نیز به دست نشر سپرده می شود.