عدالت

عدالت یک برنامه عدلی و قضایی است که بیشتر قضایایی زنان را مستند می سازد. در این برنامه قضیه از اغاز واقعه الی فیصله اخیر دنبال می شود. هدف اساسی این برنامه رسیده گی به قضایای زنان، اگاهی از قوانین عدلی و قضایی و اگاه شدن زنان از حقوق شان می باشد قابل تذکر است که در این برنامه تمام مسوولین مرتبط به قضیه از نهاد های عدلی و قضایی صحبت می کنند.