صحت بانوان

برنامه صحت بانوان یک برنامه کاملا صحی بوده که مشکلات و چالش های را که بانوان در دوره های مختلف زندگی ( کودکی، نوجوانی، جوانی و کهنسالی ) متحمل می شوند به بحث میگیرد در این برنامه داکترمتخصص حضور یافته و در رابطه به موضوع معلومات جامع ارائه می نماید.