BEGUM FM 90.1 | رادیو بیگم

Radio Begum

Inform. Educate. Empower.

Start listening

Latest episodes

Featured shows

View all shows

روایت من

این برنامه اجتماعی بازتاب دهنده داستان زنان است که در برابر تمام چالش ها و دشواری های زنده گی ایستاده گی کرده و برای بدست اوردن حقوق و ارزش هاییش جنگیده اند.

روشنی

روشنی یک برنامه اجتماعی و دینی میباشد که مشکلات روزمره زنان را در خانواده و اجتماع در جامعه فعلی به بحث میگیرد و ضمن صحبت های کارشناس برنامه، به سوالات شنونده ها...

عدالت

عدالت یک برنامه عدلی و قضایی است که بیشتر قضایایی زنان را مستند می سازد. در این برنامه قضیه از اغاز واقعه الی فیصله اخیر دنبال می شود. هدف اساسی این برنامه رسیده گی...